• Zajmuje siê organizacj±, nadzorem a tak¿e kieruje prac± podleg³ego
    personelu w zakresie obs³ugi maszyn i urz±dzeñ gastronomicznych,
    obs³ugi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w
    otwartych i zamkniêtych zak³adach ¿ywienia zbiorowego takich jak
    restauracje, sto³ówki, bary.
  • Wpisz tutaj zwiêz³y i interesuj±cy tekst, który wyja¶nia o czym jest ten kurs