Kursy z zakresu Technologii Informacyjnej i ICT

  • Kurs dla nauczycieli aktualizuj±cy informacje z zakresu wykorzystania wspó³czesnych ¶rodków "infotechnicznych" w pracy dydaktycznej.